Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: normaliter 3 vertegenwoordigers van de ouders en 3 vertegenwoordigers van het personeel. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals o.a.: de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij activiteiten. De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: instemmingsrecht en adviesrecht. Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken, die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten beiden instemmen met het schoolplan en veranderingen daarin. De ouders hebben bijvoorbeeld instemmingsrecht over de besteding van het schoolfonds.

De bestuurscommissie en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school: bijvoorbeeld over fusieplannen en het ontslagbeleid. 

Ouderraad

De ouderraad van de Westhoek bestaat uit 9 leden. Zij organiseren samen met het team de jaarlijkse activiteiten op de school. Eens per maand komen zij bijeen om te vergaderen.

Ieder jaar worden in de herfst nieuwe leden gevraagd om zitting te nemen in de ouderraad. Elke ouder kan zich hiervoor aanmelden. De samenstelling van de ouderraad vindt u in de activiteitenkalender.

Wilt u meehelpen bij allerlei activiteiten? Meld u dan aan met dit formulier.

Oud papier

Eens per 2 maanden wordt het oud papier verzameld en opgehaald door twee ouders in wisseldienst. U ontvangt hierover van de ouderraad aan het begin van het schooljaar een rooster.

Schoolverzekering

Via een gemeentelijke verzekering zijn alle leerkrachten en kinderen W.A. verzekerd tijdens schooltijd en de buitenschoolse activiteiten buiten school. Daarnaast hebben we als school nog een speciale ongevallenverzekering afgesloten, waarop een beroep gedaan kan worden bij ongevallen, als de schade niet door de eigen verzekering wordt gedekt.Voor de vrijwilligers van de school is ook een verzekering afgesloten. Mocht er tijdens bijv. het ophalen van oud-papier iets gebeuren, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad.