Ouders

Ouderparticipatie in de school

Het is van groot belang dat u als ouder nauw betrokken bent bij het wel en wee van uw kind op onze school. Kinderen voelen zich beter thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school, weten wat er dagelijks met hun kinderen wordt gedaan en er thuis over praten en er rekening mee houden. De schoolloopbaan van uw kind verloopt dan vaak beter en met minder problemen.

We vinden het dan ook belangrijk dat ouders meehelpen om de school beter te laten draaien. Dit kan gebeuren door de ondersteuning bij het onderwijsgebeuren: meehelpen bij het lezen in groep 3, estafettelezen en als computerouder. Daarnaast zijn er een aantal activiteiten, waarbij de steun van ouders onmisbaar is geworden: het schoolvoetbal, de zwemmiddag, de gemeentelijke sportdag, het ophalen van oud papier (een belangrijke bron van inkomsten voor de ouderraad), excursies, feesten en de schoolkrant. De ouderhulp wordt zeer op prijs gesteld.

Aan het begin van elk schooljaar krijgen de kinderen een formulier mee, waarop de ouders in kunnen vullen aan welke activiteiten zij mee kunnen en willen helpen.

In de eerste maand na de zomervakantie organiseren we informatieavonden voor ouders. De groepsleerkrachten vertellen dan iets over het nieuwe schooljaar.

De zakelijke ouderavond vindt in november plaats. Op deze avond vinden verkiezingen plaats voor de mede-zeggenschapsraad en de ouderraad en komt het jaarverslag en het financieel verslag ter sprake. Ook nemen we jaarlijks deel aan het boekenproject “Boekenpret”; in het kader hiervan zijn er voor de ouders van de kinderen uit groep 1/2 ook een aantal ouderactiviteiten.

De ouderraad heeft besloten om alle ouders in te delen bij het halen van het oud papier. Op deze manier komt u ongeveer eens per jaar aan de beurt. Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een lijst mee, waarop u kunt lezen wanneer u aan de beurt bent. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u ruilen met iemand van de lijst. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de ouderraad.

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

We vinden betrokkenheid van ouders bij de school van groot belang. Erg belangrijk is daarbij de informatievoorziening. Zo wordt één keer per maand de nieuwsbrief voor de ouders uitgegeven. Hierin staan onder andere verslagen en mededelingen van activiteiten van de school en de leerlingen. Aan het begin van het schooljaar wordt in elke groep een informatieavond belegd, waarin het programma van de groep wordt besproken. Ook wordt aandacht besteed aan regels en bijzondere activiteiten van de groep.

Drie keer per jaar is er een tien minuten gesprek waarop met de leerkracht over de ontwikkelingen en de prestaties van het kind gesproken kan worden. Voor de ouders bestaat er altijd de mogelijkheid op elk gewenst moment de ontwikkelingen van het kind met de leerkracht te bespreken. Korte zakelijke mededelingen kunnen worden gedaan, voor een langer durend gesprek dient wel even een afspraak te worden gemaakt.

Een andere informatiebron naar ouders is de schoolkrant, die 4x per jaar verschijnt. Voor en na schooltijd kunnen ouders altijd met de groepsleerkrachten of de directeur contact opnemen om nadere informatie te verkrijgen.