Overblijven

Overblijven op school, het wettelijk kader

Iedere basisschool stelt ouders in staat hun kind(eren) te laten overblijven op school. Dat is nodig omdat het aantal ouders met een betaalde baan sterk is gestegen. Het overblijven moet goed geregeld zijn, zodat ouders met een gerust hart hun kinderen kunnen laten overblijven.

Om het overblijven beter te regelen is vanaf augustus 2006 de WPO en de WMO gewijzigd.

De Wet

Per 1 augustus 2006 zijn de schoolbesturen formeel verantwoordelijk voor het overblijven. Zij moeten er voor zorgen dat het overblijven goed geregeld is. Het schoolbestuur moet er voor zorgen dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor overblijfkrachten. Ouders krijgen via de medezeggenschapsraad instemmingrecht over hoe de overblijf wordt geregeld. De wet gaat er namelijk vanuit dat de tussenschoolse opvang een zaak is van scholen en ouders. Ouders betalen voor de voorziening en moeten dus ook kunnen instemmen met het bedrag dat de school ervoor vraagt. Ook moet de school verplicht informatie over het overblijven in de schoolgids opnemen.

Door de wetswijzigingen is de tussenschoolse opvang een vast onderdeel van de schoolorganisatie geworden.

De kwaliteit

De bestuurscommissies van het Openbaar Onderwijs Borger-Odoorn heeft de tussenschoolse opvang “goed voor elkaar”. Dat betekent dat:

 • De tussenschoolse opvang een plezierige aangelegenheid is. Ouders laten hun kinderen met een gerust hart overblijven onder begeleiding van goede overblijfkrachten in een fijne sfeer.
 • Er is een protocol/reglement waarin de regels voor het overblijven zijn vastgelegd.
 • De minimale bezetting een overblijfkracht per 15 leerlingen is, dus bij 16 overblijfkinderen zijn er twee overblijfkrachten. Het overblijven is zo georganiseerd dat de kinderen altijd onder toezicht staan van een overblijfkracht. Het toezicht tijdens het binnen en buiten zijn is goed geor-ganiseerd
 • Het overblijven in de gemeenschapsruimte (bij het ontbreken ervan in een ruimte waarin bij voorkeur geen les wordt gegeven) van de school is georganiseerd. Het is duidelijk welke kinderen en volwassenen tijdens de overblijf aanwezig zijn.
 • De veiligheid is voldoende gegarandeerd door een sluitende kindregistratie en ouders worden gewaarschuwd als een kind zonder opgave van redenen afwezig is. In het calamiteitenplan van de school is de overblijf opgenomen. Door middel van een inschrijfformulier vraagt de tussenschoolse opvang naar algemene gegevens als persoonsgegevens van de kinderen ( naam, adres, telefoongegevens thuis) maar ook naar bijzonderheden als voedselallergieën, medicijngebruik en bijzonderheden in het gedrag. Ook is het telefoonnummer van de huisarts bekend. Uiteraard wordt hierbij de regelgeving rond de privacy gerespecteerd. Ouders wordt gevraagd de tussenschoolse opvang voldoende te informeren over hun kind. De voorzienin-gen in en buiten het schoolgebouw zijn voldoend veilig.
 • Voor alle leeftijden is geschikt speelmateriaal voor zowel binnen als buiten beschikbaar. Er zijn goede afspraken gemaakt over het opruimen hiervan.
 • De overblijfkinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. De school maakt afspraken over het meenemen van snoepgoed. Er is een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid afgesloten die geldt voor zowel leerlingen als overblijfkrachten.

De financiën

 • Ouders moeten betalen als zij gebruik willen maken van de overblijfvoorziening. Het overblijven is kostendekkend. Er zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de bijdrage en over een “abonnementsvoorziening”: er is een kortingsregeling als meerdere keren per week gebruik gemaakt wordt van het overblijven en als er meer kinderen uit een gezin overblijven
 • De bestuurscommissie dan wel de uitvoerende instantie is verplicht een keer per jaar een opgave te doen bij de fiscus van vrijwilligersbijdragen die zij heeft uitbetaald aan vrijwilligers ongeacht de hoogte van het bedrag.
 • Er wordt een deugdelijke financiële administratie bijgehouden. Dat betekent dat er wordt gewerkt met een jaarlijkse taakstellende begroting. Er wordt jaarlijks een financieel jaarverslag gemaakt en er vindt jaarlijks een controle van de stukken plaats.
 • Er worden afspraken gemaakt hoe om te gaan met wanbetaling door ouders.
 • Ook de rijksoverheid stelt financiële middelen beschikbaar om het overblijven goed te organiseren. De omvang van de middelen neemt in de komende jaren toe.

De overblijfkrachten

 • De overblijfkrachten hebben affiniteit met kinderen, kunnen goed omgaan met kinderen, zijn in staat conflictsituaties te hanteren, kunnen regels hanteren en kinderen daarop aanspreken en kunnen activiteiten aanbieden en begeleiden.
 • Een overblijfkracht is in staat kinderen op een goede wijze te begeleiden tijdens de middagpauze.
 • Er is voor overblijfkrachten gelegenheid zich te scholen. Hiervoor zijn middelen beschikbaar. Ten minste de helft van de overblijfkrachten heeft een basisscholing gevolgd. De coördinator (of degene die het overblijven organiseert) is door ervaring en/of opleiding in staat vorm te geven aan het overblijven op school (heeft bijv. ervaring in de kinderopvang of peuterspeelzaal).
 • Overblijfkrachten ontvangen een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding hangt af van het aantal uren dat men ingezet wordt en van de regelgeving rond de vrijwilligersbijdrage van de fiscus.

 Overblijven op de Westhoek, de regeling

Het overblijven op de Westhoek wordt aangestuurd door de medezeggenschapsraad van de school. De medezeggenschapsraad zorgt voor planning, beheer en uitvoering en is aanspreekpunt voor de ouders. De dagelijkse coördinatie gebeurt door een ouder en wordt uitgevoerd door een aantal vrijwillige ouders. De directeur zorgt voor het wettelijk kader en de borging van de kwaliteit. De MR stelt zich tot doel dat de overblijfouders zijn geschoold.

Dagen en tijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen overblijven. Het overblijven is van 12.00 tot 13.00 uur en vindt plaats in de kantine van de nabijgelegen sporthal. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar het speellokaal van de school.Aanmelden dient een dag van te voren te geschieden. Door middel van een logboek vindt registratie plaats.

De kosten

De kosten van het overblijf kunt u informeren bij de overblijfmoeder. 

De overblijfouders houden een presentielijst bij.

Overblijfregels

 • Kinderen die overblijven dienen van te voren te worden aangemeld bij één van de overblijfouders. Dit hebben we het liefst de dag of avond van te voren. Van kinderen die standaard overblijven maar af en toe een andere opvang hebben willen we ook graag van te voren bericht hebben.
 • Kinderen die op vaste dagen overblijven hoeven slechts één keer te worden aangemeld. Daarna kunnen de ouders volstaan met het melden van wijzigingen.
 • Als de strippenkaart vol is dan krijgen de kinderen een briefje mee. Er kan dan een nieuwe strippenkaart worden gekocht.
 • Om 12.00 uur gaan de kinderen eerst onder begeleiding van de overblijfouder(s) buitenspelen. Als de bel gaat gaan de kinderen naar binnen.
 • Het gezamenlijk eten gebeurt in de lokalen van groep 1/2 (groepen 1 t/m 4) en groep 5 (groepen 5 t/m 8) onder begeleiding van een overblijfouder nadat de handen zijn gewassen en het toilet bezocht is.
 • Er kan pas worden begonnen met eten als de overblijfouder dit aangeeft en de kinderen blijven aan tafel totdat iedereen klaar is met eten. Daarna wordt gezamenlijk opgeruimd en worden de tassen op de kapstok gehangen. Er is corveedienst voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8.
 • Tijdens de overblijf is het omgangsprotocol van de school van toepassing.
 • Na het eten kan er in het speellokaal of buiten gespeeld worden. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 gaan op het kleuterplein spelen en de overige kinderen op het grote plein.
 • De overblijfouder treedt in contact met de desbetreffende leerkracht als een kind zich niet gedraagt volgens de afspraken in het omgangsprotocol. Bij herhaaldelijk wangedrag wordt dit gemeld bij de directie van de school.

Conflicten

Bij conflicten met kinderen wordt als volgt gehandeld:

 1. De overblijfkrachten treffen zelf een maatregel of gaan zonodig zelf met het kind naar de leerkracht. De leerkracht wordt ingelicht en bespreekt het storend gedrag met het kind.
 2. Via de leerkracht worden de ouders/verzorgers ingeschakeld om tot een gedragsverbetering te komen.
 3. Verwijdering voor een bepaalde tijd de leerkracht en/of de schoolleiding.
 4. Definitieve verwijdering van de overblijf in overleg met de leerkracht en/of de schoolleiding.

Werving en beheer

Werving van nieuwe overblijfkrachten, beheer van de regeling en het beheer van de financiën is een verantwoordelijkheid van de MR van de school.

Materialen

De overblijfouders dragen zorg voor de materialen. Aanvragen voor nieuwe materialen kunnen bij MR van de school worden ingediend.