Visie van de school

 

De Westhoek is een openbare school. Dat houdt in dat we open staan voor iedereen ongeacht culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De Westhoek wil een school zijn die voor kinderen geborgenheid en veiligheid waarborgt. Het onderwijs op de Westhoek is zo ingericht dat kinderen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de basisschool kunnen doorlopen.

In het dagelijks omgaan met de kinderen willen we uitdragen dat respect voor elkaar ongeacht afkomst, uiterlijk of mening het uitgangspunt van onze school is. Dit brengen we tot uiting middels ons omgangsprotocol dat veelvuldig besproken wordt in klassengesprekken en tijdens het oplossen van conflicten. Wij willen veiligheid en geborgenheid waarborgen door o.a. veel structuur aan de kinderen te bieden. Dit doen wij door bijv. in rijen naar binnen te gaan en samen als team in de pauze pleinwacht te lopen.

Wij willen kinderen zoveel mogelijk leren met behulp van moderne lesmethoden, waarbij we streven naar een maximale ontplooiing van ieder kind. Wij willen een school zijn die openstaat voor veranderingen van buiten af en deze inpast in de school. In ons onderwijs willen wij de kinderen zo veel mogelijk uitdagen tot het leren leren. Wij proberen kinderen op hun niveau aan te spreken om daar vanuit stapsgewijs het kind middels onze lesmethoden verder te brengen. Dit houdt in dat er binnen een groep kinderen verschillende niveaugroepen kunnen ontstaan en dat kinderen voor verschillende onderdelen in een andere leergroep mee kunnen draaien.